วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ 

เป็นเลิศคุณธรรม นำคุณภาพได้มาตรฐาน บริหารแบบมีส่วนร่วมและเสมอภาคทางการศึกษา พัฒนาสู่สากล

พันธกิจ

ส่งเสริม เพิ่มและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค

และมีคุณภาพ บุคลากรได้รับการพัฒนาเป็นมืออาชีพ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักก้าวหน้าเสมอ

ด้วยความรู้คู่คุณธรรมนำสู่มาตรฐานสากล

Comments